Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

2146 00e1 390
6937 965b 390
Reposted fromturquoise turquoise viaxmissingx xmissingx
5445 b267 390
Reposted fromtake-care take-care viaxmissingx xmissingx
2016 6f13 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
W życiu najważniejsze jest, aby od czasu do czasu umieć się nagrodzić.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9950 f685 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie możesz się bać przekraczać swoich granic, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3074 b882 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Tylko bądź
W każdy dzień i każdą noc...
[...]Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. 
— Jonathan Carroll
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 vialottibluebell lottibluebell

July 04 2015

2909 d3bf 390
Reposted bysogoodatbeingintroublewolalabymVegelusyougurtwayniceshotenchanteedawanturaobasietobecontinuedunhappysUnrealUnrealitylovesweetsmereffyxVietusperfumkakajetrynlaseensensuous
2908 ae54 390
Reposted bybeethwolalabymdowntherabbitholekatastrofotupfenanastasieegoistkawikszkindofnightmarePorannyarctichellamerykanskieciacho
1859 962b 390
Reposted byyouknowmebetterSilentForesttereseekalwaysleaveSkydelandiedrunkekhemmTakingControldynamitesexlovenmagicchocolate1508
1856 a116 390
Reposted bytereseekenterthevoid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl